Algemene voorwaarden

 

 1. Gebruikte termen:
  Diersporengids.nl – deze website, een online diersporengids.
  Abonnee – gebruiker van deze website.
  Abonnement – de overeenkoms tussen abonnee en Weylin Tracking waarbij abonnee gebruik maakt van Diersporengids.nl
  Termijn – periode van 1 jaar ingaande vanaf het moment waarop abonnee toegang krijgt tot Diersporengids.nl, of de verlenging daarop met wederom 1 jaar.
  Weylin Tracking – het bedrijf waarvan Diersporengids.nl een project is.
 2. De abonnee verplicht zich zorg te dragen dat de betaling via een machtiging plaats kan vinden.
 3. De abonnee draagt zorg dat wijzigingen in het gebruikte e-mailadres tijdig worden doorgegeven.
 4. Door het aangaan van een abonnement bij Diersporengids.nl verklaart de abonnee bekend en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
 5. Diersporengids.nl is bedoeld voor de determinatie van diersporen. Voor elk ander gebruik (zoals b.v. publieke vertoning) dient de abonnee eerst contact op te nemen met Weylin Tracking.
 6. Persoonlijke abonnementen zijn strikt persoonlijk. Het delen van login en wachtwoord met derden kan resulteren in het beëindigen van het abonnement zonder recht op restitutie.
 7. Gezinsabonnementen zijn strikt voor de leden van één gezin die gezamenlijk een huishouden delen. Het delen van login en wachtwoord met anderen kan resulteren in het beëindigen van het abonnement zonder recht op restitutie.
 8. Bedrijfsabonnementen zijn strikt voor de werknemers van het bedrijf waar het abonnement voor is afgesloten. Het delen van login en wachtwoord met anderen kan resulteren in het beëindigen van het abonnement zonder recht op restitutie.
 9. Op alle informatie van Diersporengids.nl berusten rechten van intellectueel eigendom. Door het aangaan van een abonnement erkend de abonnee deze rechten en erkend deze tevens dat er geen rechten overgedragen worden op de abonnee.
 10. Het is de abonnee toegestaan informatie van Diersporengids.nl voor eigen gebruik af te drukken.
 11. Weylin Tracking draagt zorg voor een optimale uptime van de dienst. Geen online dienst kan een 100% uptime garanderen. Indien downtime langer duurt wordt de abonnee gecompenseerd door de duur van de downtime bij de lopende termijn bij te tellen.
 12. De abonnee kan tot 1 maand van hernieuwing van het abonnement opzeggen. Indien deze termijn niet gehaald wordt, wordt nog één termijn afgeschreven waarna het abonnement beëindigd wordt.
 13. Indien Weylin Tracking genoodzaakt is Diersporengids.nl om enigerlei reden geheel te staken restitueert deze een evenredig bedrag voor de resterende termijn aan abonnee.
 14. Weylin Tracking is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onverhoopt aanwezige inhoudelijke of technische fouten op Diersporengids.nl.
 15. Weylin Tracking is gerechtigd om de abonnementstarieven jaarlijks eenzijdig aan te passen.
 16. Weylin Tracking zet zich in om Diersporengids.nl op zoveel mogelijk browsers en hardware werkend te krijgen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden indien dat onverhoopt niet het geval is.
 17. Weylin Tracking is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren waarbij Diersporengids.nl enige tijd onbereikbaar kan zijn. Waar mogelijk wordt abonnee op de hoogte gesteld.
 18. Weylin Tracking is ten allen tijde gerechtigd de informatie  en de manier waarop Diersporengids.nl werkt aan te passen.
 19. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden is Weylin Tracking gerechtigd het abonnement eenzijdig op te zeggen zonder recht op restitutie.
 20. Deze gids is totstandgekomen door vele, vele uren er aan te werken. De voorbereiding, het veldwerk en het bouwen van de website zijn voor ons een “levenswerk”. Respecteer ons werk, en maak geen kopieën van de inhoud van deze site zonder onze toestemming.
 21. Tot slot, wij verzorgen deze gids omdat we het een geweldige bezigheid vinden. Indien er problemen zijn neem direct contact met ons op. We komen er vast uit.